ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Ο παρών δικτυακός τόπος mybittrip.com  δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες.

Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων,

Τα μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ

Ο παρών δικτυακός τόπος mybittrip.com  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και τυχών έσοδα  π.χ. διαφήμιση, συμβάλουν στα έξοδα διατήρησης του ισοτόπου αυτού.

2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του mybittrip.com , καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του mybittrip.com  είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

4. Ο ιστότοπος mybittrip.com χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

5. Ο ιστότοπος mybittrip.com είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της  ιστιοσελίδας mybittrip.com , όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

6 Ο ιδιοκτήτης αυτού του διαδικτυακού τόπου, δε διεκδικεί το αλάθητο  και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα αποτελέσματα που μπορούν να  προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον  διαδικτυακό τόπο, καθώς και για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και το  περιεχόμενο της κάθε πληροφορίας, η οποία παρέχεται. Επίσης δεν εγγυάται  την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία αυτού του διαδικτυακού  τόπου.

7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

8. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

10. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

11. Οι επισκέπτες και οι χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να  αποδέχονται ρητά, ότι η χρήση του παρεχόμενου υλικού θα γίνεται  αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνει  κάθε φύσεως βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν ή που μπορούν να  προκληθούν από κάθε είδους πρόβλημα λειτουργίας, λάθος, παράληψη,  διακοπή, διαγραφή, έλλειψη, αναβολή λειτουργίας ή μετάδοσης  υπολογιστικού ιού, σφάλματος γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή  μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για την αλλαγή του περιεχομένου του  διαδικτυακού τόπου, είτε από αμέλεια, είτε από οποιαδήποτε άλλη  ενέργεια.

 12. Σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης του διαδικτυακού τόπου και οι συντάκτες  των σελίδων που περιέχονται σε αυτόν αλλά και κανένας από τους  προμηθευτές των πληροφοριών ή συνεργάτες περιεχομένου δε θα ευθύνονται  για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση, άμεσων,  έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων ή τιμωρούμενων βλαβών οι οποίες  μπορούν ή είναι πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση ή από την αδυναμία  χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Κανείς από τους προαναφερόμενους  δεν ευθύνεται για κάθε φύσεως απαιτήσεις ή απώλειες εκ μέρους τρίτων,  συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και της απώλειας κερδών, των  επακόλουθων και των τιμωρούμενων βλαβών. Οι επισκέπτες και χρήστες του  διαδικτυακού αυτού τόπου αποδέχονται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή την  παράγραφο αφορούν όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου.

13. Οι επισκέπτες και οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν (download),  αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, δημοσιεύσουν και  κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, με  την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής προέλευσης και με την προϋπόθεση  ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το  προστατεύουν. Επιτρέπεται η ενσωμάτωση υλικού αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλες  ιστοσελίδες, με την απαραίτητη προϋπόθεση της  αναφοράς της πηγής προέλευσης με αντίστοιχο υπερσύνδεσμο (link) προς  αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

14.Ο ιστότοπος mybittrip.com διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, επίσης μπορεί να παύσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγο προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν θα αποτελεί μας.

14. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

15. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε:Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – cookies. Καταγραφή IP Address. Το mybittrip.com μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις σελίδες του mybittrip.com . Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και για αποφυγή κακόβουλων ενεργειών.

16.Πολιτική Cookies,Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

-Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός μας τόπος και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση.

-Δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα περισσότερα διαγράφονται κατά την έξοδό σας από τον διαδικτυακό μας τόπο.

– Mας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας.

-Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης.

-Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

-Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα.

17.Είδη cookie που χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση της εμπειρίας σας

Απολύτως αναγκαίαΤα cookies αυτά είναι αναγκαία για να μπορεί ο διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί σωστά.

18.Η πιο συνηθισμένη λειτουργία τους μπορεί να είναι η σύνδεσή σας σε λογαριασμό, σε μια συνδρομητική υπηρεσία ή στη συμπλήρωση μίας φόρμας.Επιδόσεων Τα cookies αυτά βοηθάνε στη μέτρηση των επισκέψεων και της κυκλοφορίας του διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του. Μέσω αυτών μπορούμε να μαθαίνουμε ποια είναι η κίνηση των επισκεπτών / χρηστών μέσα στις ιστοσελίδες καθώς και ποιες ιστοσελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι όλες ανώνυμες. Αν απαγορεύσετε τη χρήση αυτών των cookies τότε δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί τον διαδικτυακό μας τόπο και σαν αποτέλεσμα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την απόδοσή της.

Λειτουργικότητας Αυτά τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στον διαδικτυακό μας τόπο να σας προσφέρει εξατομίκευση και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Ορίζονται είτε από εμάς είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα. Αν απαγορευτεί η χρήση αυτών των cookies τότε ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών ή και όλες μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Στόχευσης / Διαφήμισης.Δεν χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης συμπεριφοράς χρήστη για προβολή στοχευμένων διαφημίσεων.

19.Cookie Google Analytics ,Η Google μας βοηθάει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό μας τόπο, προκειμένου να βελτιώνουμε τη λειτουργία και το περιεχόμενο της και την εμπειρία των χρηστών / επισκεπτών.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τις τρίτες εταιρίες καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της τρίτης εταιρίας. Για την Google μπορείτε να ξεκινήσετε από το support.google.com/analytics/

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να τα διαγράψετεΜπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο  ή/και  να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies – http://www.aboutcookies.org

Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή (Browser):

Mozilla: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh–cookies–gia–afairesh–plhroforiwn

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer  (Aγγλικά)

Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265

Opera: https://help.opera.com/en/faq/#history  (Aγγλικά)

Σημείωση: Αν δεν επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς του διαδικτυακού μας τόπου.

 20. Google AnalyticsΤο mybittrip.com χρησιμοποιεί το πρόσθετο google Analytics για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των σελίδων μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσθετο είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε ποιες σελίδες έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και αρκετά περισσότερα στατιστικά στοιχεία που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη θέση των σελίδων μας όταν αναζητάτε κάποια σχετική με το έξυπνο σπίτι και το KNX λέξη στο internet.

Πως λειτουργεί το google Analytics: Το Google Analytics χρησιμοποιεί κυρίως cookies αρχικού κατασκευαστή για την υποβολή αναφορών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών (δηλαδή, των χρηστών) στους ιστοτόπους πελατών του Google Analytics. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τα cookies ή να διαγράψουν οποιοδήποτε μεμονωμένο cookie. Μάθετε περισσότερα

Επιπλέον, το Google Analytics υποστηρίζει ένα προαιρετικό πρόσθετο προγράμματος περιήγησης, το οποίο, αφού εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, απενεργοποιεί τη μέτρηση από το Google Analytics για οποιοδήποτε ιστότοπο επισκέπτεται ένας χρήστης. Έχετε υπόψη ότι αυτό το πρόσθετο απενεργοποιεί μόνο τη μέτρηση του Google Analytics.

Επίσης, το Google Analytics συλλέγει διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), προκειμένου να παρέχει ασφάλεια και να προστατεύει την ασφάλεια της υπηρεσίας, καθώς και για να προσφέρει στους κατόχους ιστοτόπων μια εικόνα σε σχέση με τη χώρα, την περιοχή ή την πόλη από όπου προέρχονται οι χρήστες τους (γνωστό και ως “γεωγραφική τοποθεσία IP”). Το Google Analytics παρέχει μια μέθοδο απόκρυψης των IP που συλλέγονται (περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω). Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι οι κάτοχοι ιστοτόπων έχουν πρόσβαση στις διευθύνσεις IP των χρηστών τους, ακόμα και αν οι κάτοχοι ιστοτόπων δεν χρησιμοποιούν το Google Analytics.

Όταν σε έναν ιστότοπο ή σε μια εφαρμογή χρησιμοποιείται το Google Analytics για εφαρμογές ή το Google Analytics για SDK του Firebase, το Google Analytics συλλέγει ένα αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής, δηλαδή έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία και ο οποίος ταυτοποιεί μια μοναδική εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Κάθε φορά που ένας χρήστης πραγματοποιεί επαναφορά του αναγνωριστικού διαφήμισης (αναγνωριστικό διαφήμισης σε Android και αναγνωριστικό για διαφημιζομένους σε iOS), γίνεται επαναφορά και του αναγνωριστικού παρουσίας εφαρμογής.

Όταν οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές έχουν εφαρμόσει το Google Analytics με άλλα προϊόντα διαφημίσεων της Google, όπως το Google Ads, τότε μπορεί να συλλέγονται επιπλέον αναγνωριστικά διαφημίσεων. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από αυτήν τη λειτουργία και να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις τους για το συγκεκριμένο cookie, χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

21. Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters. Όσοι επισκέτες του mybittrip.com επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία Newsletter. Ακολουθούμε τη βέλτιστη πρακτική και η εγγραφή στο Newsletter γίνεται μόνο μετά από την επιβεβαιώση του e-mail που θα στείλει το πρόσθετο λογισμικό. Οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από την λίστα παραληπτών που υπάρχει σε κάθε Newsletter.

22. Περιήγηση: Facebook /instagram/twitter Εκτός από το υφιστάμενο website  mybittrip.com διατηρεί ενημερωτικές σελίδες στης υπηρεσίες,

facebook: https://www.facebook.com/mybittrip/

instagram: https://www.instagram.com/mybittrip/       

twitter: https://twitter.com/mybittrip

Οι όροι χρήσης και απορρήτου προσωπικών δεδομένων των σελίδον μας στο facebook διέπονται από τους γενικούς όρους χρήσης αυτον Facebook /instagram/twitter  .

Το mybittrip.com επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας που θα μας δώσετε ρητά συγκατάθεση σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Facebook /instagram/twitter  και μέσω των εφαρμογών  άμεσων μηνυμάτων .

23.Ενημέρωση και τροποποίηση,Ο παρών δικτυακός τόπος mybittrip.com  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / ενημερώνει επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτικής Απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 13/6/2022.

Για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο ή υπόδειξη σχετικά με τη Πολιτική Απορρήτου και τις πρακτικές μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας: mybittrip.com@gmail.com – info@mybittrip.com

Back to top button